Dostawa gratis od 500 zl brutto

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ERGOSPOT.PL

§ 1 DEFINICJE


1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie;
 5. Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy;
 6. Otrzymanie towaru – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 7. Prawo polskie – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Produkt/towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową;
 10. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę;
 12. Reklamacja – związane z uznaniem przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, że towar jest niezgodny z umową, odstąpienie przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy;
 13. Sklep Internetowy– oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.ergospot.pl, w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość;
 14. Sprzedawca/Usługodawca – oznacza właściciela Sklepu – Michała Wysockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MW E-commerce Evolution Michał Wysocki z siedzibą w Poznaniu, ul. Goethego 19C/7, 60-461 Poznań, posługującego się numerem NIP 7781453242, REGON 387444286, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
 15. Tradycyjna Forma Pisemna – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis;
 16. Usługa – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy;
 17. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
 18. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 19. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, korzystającą ze strony internetowej ergospot.pl;
 20. Zapłata – oznacza zaksięgowanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź kuriera albo listonosza

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ergospot.pl prowadzony jest przez firmę MW E-commerce Evolution Michał Wysocki z siedzibą w Poznaniu, 60-461 ul. Goethego 19C/7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego nr NIP: 7781453242 i  REGON: 387444286, z którym klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: kontakt@ergospot.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie ErgoSpot.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 698 004 084.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez MW E-commerce Evolution Michał Wysocki z siedzibą w Poznaniu, 60-461 ul. Goethego 19C/7 za pośrednictwem sklepu ErgoSpot.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. ErgoSpot.pl prowadzi sprzedaż detaliczną towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową dostępną w domenie ergospot.pl, drogą mailową lub telefoniczną.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

 1. konieczność posiadania komputera, laptopa lub innego urządzenia elektronicznego;
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, a w szczególności Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 8.0 lub 9.0;
 4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a MW E-commerce Evolution Michał Wysocki z siedzibą w Poznaniu, 60-461 ul. Goethego 19C/7, której przedmiotem są usługi świadczone przez MW E-commerce Evolution Michał Wysocki na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie ze Sklepu Internetowego następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

Warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie ergospot.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

6. Sprzedawca umożliwia Kupującym/Usługobiorcom zawieranie umów i zakup towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym jest możliwe wyłącznie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i po spełnieniu, łącznie, następujących, wskazanych poniżej warunków:

 1. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej ErgoSpot.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy;
 2. Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. Zapoznaniu się i zaakceptowaniu polityki prywatności lub obowiązku informacyjnego. Dane osobowe klienta dokonującego zakupu bez rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO przez okres nie dłuższy niż wskazany w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

7.  Sprzedawca/Usługodawca, zapewnia Kupującym/Usługobiorcom korzystanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego z następujących usług:

 1. składanie przez Kupującego/Usługobiorcę do Sprzedawcy/Usługodawcy zamówień celem nabycia towarów;
 2. utworzenie konta Klienta poprzez rejestrację zgodnie z pkt 4-6 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 3. korzystanie z formularzy kontaktowych (usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy). Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika;
 4. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego. W celu zamówienia newslettera Klient podaje swój adres e-mail w dostępnym na stronie sklepu formularzu. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego wysłanego newslettera.

8. Dodatkowo, tj. poza usługami wskazanymi i oferowanymi przez Sprzedawcę/Usługobiorcę usługami określonymi w § 3 ust. 7 Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca, zapewnia zarejestrowanym w Sklepie Internetowym Kupującym/Usługobiorcom korzystanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego z następujących usług:

 1. Przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień;
 2. Bieżącą aktualizację statusu złożonego Zamówienia;
 3. rozpatrywanie reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedawca/Usługobiorca, po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych ErgoSpot.pl następujących treści:

 1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych ErgoSpot.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie Internetowym są podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

3. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Przejdź do płatności” oraz „Kupuję i płacę”. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym  towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia skompletowania zamówienia. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, w których Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze zamówienia – tj. za pobraniem. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy, zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

5. Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach ErgoSpot.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

§ 5 SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU


1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Zamówione towary dostarczane są Kupującym/Usługobiorcom wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi). Klient/Usługobiorca ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej przedpłaconej bądź za pobraniem (tj. płatnej przy odbiorze zamówienia).

4. Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w towarze w trakcie i w związku ze sposobem przewozu towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca Klientom niebędącym Przedsiębiorcom, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego, który nie jest Przedsiębiorcą, o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

5. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


7. Termin dostarczenia towaru do Klienta, zgodnie z zamówieniem, wynosi do 7 dni roboczych. W sytuacji zaistnienia niezależnych od Sprzedawcy okoliczności, na przykład, lecz niewyłącznie: zaistnienia siły wyższej, czasowych trudnościami w dostępności produktu, opóźnieniami ze strony producenta, czas dostawy towaru do Klienta może ulec wydłużeniu, ale nie winien przekraczać 30 dni. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę Klienta wywołaną ewentualnym opóźnieniem w dostawie. W razie niedochowania przez Sprzedawcę terminu i niedostarczenia towaru do Klienta w terminie 30 dni, Klient ma prawo do pisemnego wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu na dostarczenie zamówionego towaru. Brak realizacji przez Sprzedawcę zamówienia w wyznaczonym przez Klienta, dodatkowym terminie, uprawnia Klienta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zaoferować może również inną zamienną formę realizacji zamówienia, np. dostarczenie innego, w miejsce niedostarczonego, towaru.

8. Czas realizacji zamówienia towarów oznaczonych w Sklepie Internetowym jako towar „na zamówienie” może być dłuższy niż wskazany w §  ust. 5 niniejszego Regulaminu, o czym Klient jest każdorazowo informowany.

9.  Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas MW E-commerce Evolution Michał Wysocki kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez MW E-commerce Evolution Michał Wysocki, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

10. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności za zamówienie przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – termin wyznaczony Sprzedającemu na dostarczenie  zamówionego towaru rozpoczyna swój bieg w dniu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności za zamówienie za pobraniem przesyłki kurierskiej  –  termin wyznaczony Sprzedającemu na dostarczenie  zamówionego towaru rozpoczyna swój bieg od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

11. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu MW E-commerce Evolution Michał Wysocki informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w terminach określonych w zależności od  wybranego przez Kupującego Przewoźnika. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

§ 6 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Klient ma prawo do wyboru następujących sposobów płatności za zamówiony u Sprzedawcy towar:

 1. Płatność za pobraniem;
 2. Standardowy przelew – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank Nest Bank S.A. pod numerem 48 1870 1045 2078 1068 8273 0001. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę;
 3. Przelew online poprzez system Przelewy24;
 4. Karty elektroniczne – płatność za pośrednictwem serwisu, którego Operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Kupujący w treści zamówienia powinien wskazać dodatkowe informacje, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu. Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

2. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na ErgoSpot.pl, MW E-commerce Evolution Michał Wysocki zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres kontakt@ergospot.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

§7 REKLAMACJA PRODUKTU/GWARANCJA


1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem, albo Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą za brak zgodności towaru z umową w zakresie określonym przez przepisy ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności przepisy o rękojmi i gwarancji konsumenckiej (rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą może nastąpić w jednej z następujących form:

 1. w tradycyjnej formie pisemnej na adres:  MW E-commerce Evolution Michał Wysocki z siedzibą w Poznaniu, 60-461 ul. Goethego 19C/7;
 2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ergospot.pl 

3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta/Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą winna zawierać następujące informacje:

 1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady rzeczy sprzedanej;
 2. numer zamówienia;
 3. numer faktury VAT;
 4. żądanie kupującego;
 5. dane kontaktowe składającego reklamację;

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres wcześniej uzgodniony ze Sprzedawcą.

5. Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8. Otrzymane przez Kupujących towary objęte są gwarancją producenta. O udzielanej gwarancji Kupujący jest informowany w trakcie dokonywania zakupu.

9. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem / Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

11. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem, albo Przedsiębiorcą prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może złożyć Sprzedawcy w następujący sposób: 

 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem na adres kontakt@ergospot.pl
 • albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

3. Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar na adres wskazany przez Sprzedawcę.

4. W przypadku, gdy Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru, do Sprzedawcy w ramach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, nie są Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta / Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, chyba że Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towary na szczególne zamówienie Klienta);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument / Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta / Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

§ 10 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io lub Ceneo.

5Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów / Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami / Przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;
 10. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 11. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 12. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę www.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2022 r. Do umów sprzedaży zawartych przed 11 lipca 2022 r. zastosowanie mają postanowienia starego regulaminu.
 14. Począwszy od dnia 11 lipca 2022 r. – w przypadku Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 11 lipca 2022 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
Shopping Cart